ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Voice Logger System)


ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Voice Logger) สำหรับองค์กร (Analog/ISDN E1 PRI/VOIP) เริ่มต้นที่ 4/8/16 - 128 คู่สาย เหมาะสำหรับ ระบบ Call Center, ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ , ธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจที่ต้องการบันทึกเสียงเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ และเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อตรวจสอบ การสนทนาในภายหลัง เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ หรือ อื่น ๆ


ประโยชน์ของระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Voice Logger System Benefit)
  • เพื่อบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ ไว้สำหรับการเปิดฟังในภายหลัง
  • เพื่อการควบคุมคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าของเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
  • เพื่อการฝึกสอนและประเมินผลสำหรับเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
  • เพื่อใช้เป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการทางโทรศัพท์
  • เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการสนทนาทางโทรศัพท์
  • ผู้ใช้สามารถค้นหาและรับฟังเสียงสนทนาที่บันทึกไว้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ฯลฯ